Straumann-Dhoop

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasbaarheid

De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle verkoopovereenkomsten met Straumann Dhoop, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking in de schriftelijke verkoopovereenkomst. De overige bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. Straumann Dhoop behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande verkoopovereenkomsten. De voorwaarden zijn van toepassing op het ogenblik dat zij minstens eenmaal ter kennis zijn gebracht van de klant. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming van de verkoopovereenkomst

De offertes van Straumann Dhoop zijn vrijblijvend en één maand geldig, behoudens anders vermeld. Offertes worden steeds opgesteld aan de hand van de gegevens verstrekt door de klant en zijn steeds voor wijziging vatbaar, ramingen en schattingen zijn nooit bindend.
De eventuele bijhorende schetsen en tekeningen bij de offertes zijn louter indicatief maar niet bindend en deze blijven eigendom van Straumann Dhoop. Tussen Straumann Dhoop en de klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening van een offerte of schriftelijke overeenkomst tussen de klant en een bevoegde vertegenwoordiger van Straumann Dhoop.
De BTW is nooit in de prijs inbegrepen. Indien het Btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.
Meerwerken worden pas uitgevoerd na de bevestiging van de opdracht door de klant en wanneer de betreffende (eenheid)prijs overeengekomen is. Ingeval de aanvaarding van een offerte enige wijziging of voorbehoud inhoudt ten opzichte van de door Straumann Dhoop voorgestelde offerte, komt een overeenkomst pas tot stand indien Straumann Dhoop zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de wijziging of het voorbehoud.

Artikel 3. Bestellingen

Indien de klant een geplaatste bestelling annuleert of een gesloten overeenkomst verbreekt, zal een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn, met een minimum van 150 €, en dit onverminderd het recht van Straumann Dhoop om een volledige vergoeding voor de opgelopen schade te vorderen overeenkomstig artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek. De werken die reeds uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken moeten door de klant integraal vergoed worden.

Artikel 4. Uitvoering van werken

Indien contractueel voorzien is dat Straumann Dhoop de goederen plaatst of werken dient uit te voeren, dient de klant in te staan voor de nodige vergunningen en toegankelijkheid van de werf voor de volledige duur van de plaatsing van de werken. Straumann Dhoop dient hiertoe geen bijzondere voorzorgen te nemen of een voorafgaandelijk onderzoek in te stellen. Zo dient de klant behoudens andersluidend beding o.m. te zorgen voor de nodige stedenbouwkundige vergunningen, de werf toegankelijk te maken en van de nodige bebakening te voorzien (desnoods via de bevoegde overheden), elektriciteit en water op de werf voorzien en Straumann Dhoop te vrijwaren voor elke mogelijke vordering uit hoofde van burenhinder. Indien voor leveringen of werken materiaal op privéterrein moet gebracht worden, dient de klant vooraf na te gaan of er geen gevaar is voor schade aan ondergrondse rioleringen, leidingen, tanks of putten, privéwoningen… Eventuele schadevergoedingen, herstelmaatregelen, kosten, boetes… die voortvloeien uit het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel vallen integraal ten laste van de klant.

Artikel 5. Factuur- en betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn, tenzij anders bedongen wordt, integraal en contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel op de vervaldag of bij gebreke aan vermelding van een vervaldag binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn drie werkdagen na de uitgiftedatum. Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 10% per jaar verschuldigd zijn, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro, zelfs bij de toekenning van respijttermijnen. Daarnaast zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. In geval van staking van betaling om welke reden dan ook behoudt Straumann Dhoop zich het recht voor om niet tot levering van de goederen over te gaan of verdere leveringen stop te zetten of om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. De klant is ertoe gehouden om elke situatie die tot een staking van betaling of een betalingsachterstand kan leiden onmiddellijk schriftelijk te melden aan Straumann Dhoop. Indien de factuur op verzoek van de klant op naam van een derde werd uitgeschreven, dan blijft de klant hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van Straumann Dhoop, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden. Gedeeltelijke facturatie kan worden opgemaakt naargelang de levering der goederen of vordering der werken.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van goederen zal pas overgaan op de klant na de volledige voldoening van al hetgeen de klant aan Straumann Dhoop verschuldigd is, m.i.v. de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Tot het ogenblik van de eigenlijke eigendomsoverdracht, is het de klant verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord van Straumann Dhoop. Niettemin draagt de klant vanaf de levering het risico op verlies, schade of vernietiging van de goederen. In geval van een aannemingsovereenkomst vindt de overdracht van risico plaats op het ogenblik van de oplevering zoals bepaald in artikel 7.

Artikel 7. Gebreken en klachtindiening

De waarborg van Straumann Dhoop beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Straumann Dhoop wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand die niet voortvloeit uit opzet of grove fout. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Straumann Dhoop toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 8 kalenderdagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 8 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant, het verwerken ervan, al dan niet gedeeltelijk, evenals de ingebruikneming van het gebouw en/of de uitgevoerde werken dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. Straumann Dhoop verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden In geval de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zouden zijn, zal de voorlopige oplevering als startdatum gelden voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel. Indien verborgen gebreken of schade bij niet-conforme levering zouden worden vastgesteld, zal Straumann Dhoop kosteloos materiaal (dat overeenkomt met de waarde van de gebrekkige materialen) ter beschikking stellen om het gebrek of de schade te verhelpen maar kan zij nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige andere schadevergoeding zoals kosten voor herplaatsing of afbraak, vertragingskosten of eender welke kosten dan ook. Enige aansprakelijkheid van Straumann Dhoop voor eventuele gevolgschade wordt bij deze expliciet uitgesloten. Indien de te vervangen goederen worden geleverd met hetzelfde nummer en van hetzelfde type, dan moet de klant de vervanging aanvaarden, zelfs indien er eventuele verschillen in kleur en afmetingen optreden. De vervangen goederen worden eigendom van Straumann Dhoop

Artikel 8. Overmacht

Straumann Dhoop is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Straumann Dhoop, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen, brand in de werkhuizen van Straumann Dhoop, vorst, epidemieën, staat van oorlog en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. In deze gevallen behoudt Straumann Dhoop zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen of te herzien, dan wel de bijkomende kosten aan te rekenen aan de klant. Wanneer de werkzaamheden ten gevolge van overmacht worden onderbroken, zal de uitvoeringstermijn worden geschorst voor de duur van deze onderbreking en worden vermeerderd met de tijd nodig voor het heropstarten van de werkzaamheden.
Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten
Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van Straumann Dhoop, beschermd door de intellectuele eigendomsrechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en Straumann Dhoop behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Straumann Dhoop. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 10. Verwerking klantgegevens (privacy)

Wanneer goederen worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kan gebruikt worden voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Als deze gegevens ontbreken, dan wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Straumann Dhoop. Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden. Straumann Dhoop zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. Wanneer de klant een overeenkomst aangaat met Straumann Dhoop gaat de klant ermee akkoord dat zijn/haar gegevens worden gebruikt door Straumann Dhoop voor correspondentie via social media, zoals Messenger of WhatsApp. De klant heeft op elk moment het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken.

Artikel 11. Waarborgen

Waarborgen voor alle geleverde goederen zijn beperkt tot de fabriekswaarborg.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting of in geval van geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.